top of page

Hostrupskovs historie.

Beliggenhed.

 

Om Hostrupskovs beliggenhed skriver J. P. Trap ("Danmark", femte udgave, 1967, side 928):
"Kystlinjen mod Åbenrå fjord når adsk. steder en højde af en snes meter. Den er klædt med træer og krat, og fra højderne ved Eliselund og Hostrup skov har man et meget smukt udsyn over fjord og by og over hele det vestfor liggende dallandskab. Mens fjordens nordkyst i Løjt sogn er næsten vejløs, ubeboet og vanskelig tilgængelig, har man langs kysten i Ensted sogn en kystvej, der følger plateauranden, og langs denne træffes såvel gamle gårde som nyere udflytning fra Åbenrå. En særlig karakter har egnen ved Styrtom, hvor det nyopførte elværk præger området såvel i nærbillede som på afstand. I kløfterne har man tidligere haft en del vandmølle-anlæg, men disse er nu for største delen opgivet." 
 Enstedværket (her EV3) "præger området såvel i nærbillede som på afstand".
 
 
Torpedostation ved Hostrupskov (Eliselund)Torpedowaffenplatz der Luftwaffe, Gotenhafen-Hexengrund, Aussenstelle Apenrade
 
Under 2. verdenskrig havde den tyske værnemagt en torpedoforsøgsstation i Aabenraa Fjord. Værnemagten havde lejet sig ind på hotellet Eliselund ved Hostrupskov.Som den officielle tyske titel ovenfor viser var stationen en aflægger af den store torpedoforsøgsstation Hexengrund ved Gothenhafen, der er det tyske navn for den polske by Gdynia, som ligger ud til Østersøen.
 
FormålPå torpedostationen afprøvede man udelukkende mekaniske og elektromagnetiske tændapparater (Zündgeräte) på torpedoerne (6).
 
EbersteinSelve stationen fungerede efter sigende på den måde at der blev affyret torpedoer uden sprængladning fra et skib (5) med navnet Eberstein (6).Skibet var permanent forankret ca. 6 km ude i Aabenraa Fjord ud for Ny Skovbøl nordvest for Varnæs. Det var forankret solidt med trosse og der gik flere kobberkabler ud til skibet - muligvis telefonkabler. Efter krigen fiskede nogle lokale fiskere kablerne op og solgte dem.Fra Eberstein blev torpedoerne sendt af sted ind mod bunden af fjorden - mod et sted kaldet Skelbæk Hage som i dag ligger i sydkanten af Aabenraa ud for Amtsgården nord for Styrt-om (5).Skibet Eberstein var bygget hos blohm und Voss i Hamburg i 1904 med navnet S/S California. Det var på 5226 bruttoregistertons og det endte sine dage i 1947 hvor det blev skrottet i England.Den 12.11.1943 blev det beslaglagt af den tyske krigsmarine hvor det blev torpedoforsøgs- og værkstedsskib ved Hexengrund. Den 17.04.1944 kom det til torpedostationen ved Hostrupskov (13).
 
 
Efterretninger fra modstandsbevægelsen i StockholmsarkivetDen 21. februar 1944:"...Forsøgsskib til Indskydning af Torpedoer. Indskydningen foregaar ved Eliselund paa Sydsiden af Fjorden. Fartøjet er ca. 30 m langt, af Træ og med smukke Linier, Fart ca 20 kn. men ikke sødygtigt. Der findes ingen Skorsten. I Agterskibet 2 ret svære Kraner til Indbjærgning af Torpedoer. Helt Agter 1 Udskydningsapparat og 2 Torpedoer som er ret smaa, ca 4 m lange og ikke over 40 cm i Diameter. Saavidt Kilden har kunnet se, bliver de ikke udskudt paa den sædvanlige Måde med Luft, da Røret mangler Udskydningskedlerne. Kilden antager, at det drejer sig om elektriske Torpedoer paa Forsøgsstadiet. Der var Pigtraadsspærringer, saa en nærmere undersøgelse var ikke mulig." (10).
 
I følge en anden illegal efterretning fra den 5. februar 1944 var der ikke blot tale om et enkelt skib der hørte til torpedoindskydningsbanen men om en damper på 5000 tons, en krandamper samt 4-6 småskibe (10).
 
SikkerhedszonenFra det opankrede skib og ca. 3 km ind i fjorden var der oprettet en sikkerhedszone hvor det var forbudt at sejle og ankre op. Ved flere lejligheder var der ubåde i dette område (5).
 
Heraus!Anni Thomsen, der bor i Hostrupskov i huset Seewarte har fortalt at hendes mand og far en dag var ude at fiske på fjorden da der pludselig dukkede en tysk ubåd op foran dem. De tyske soldater i ubåden sendte dem ud af sikkerhedszonen og gav dem besked på hvor de måtte fiske (4).
 
Hotel EliselundI forbindelse med torpedostationen beslaglagde værnemagten hotel Eliselund i Hostrupskov på sydsiden af Aabenraa Fjord fra den 1. november 1943 til stationens personale. Dog fik ejeren Anders Hübner lov til at blive boende i en lejlighed på 2. sal og han måtte fortsat benytte køkkenet i hotellet. Værnemagten lejede også en del af hotellets personale (to piger!) samt betalte for opvarmning og strøm. Anders Hübner fik ifølge kontrakten en erstatning på 1.500 kr. pr måned. Dette beløb satte den danske stat, som skulle betale, imidlertid ned til 1.200 kr. og kun 900 kr. for det efterfølgende år. Anders Hübner klagede over denne afgørelse, men det vides ikke hvordan sagen endte (3).
 
 
 
Eliselund Badehotel 1905.Udklip fra postkort. I en illegal efterretning fra den 5. februar 1944 siges det at der er flyttet 6 militærpersoner og ca. 10 civilpersoner ind på Eliselund Badehotel. Civilpersonerne er fortrinsvis teknikere og de er alle beskæftiget ved den såkaldte torpedoindskydningsbane (10).
 
TræbroenIfølge avisen Hejmdal byggede tyskerne i 1941-42 en træbro nedenfor Eliselund syd for Aabenraa Fjord i Hostrup Skov. Tidspunktet er måske fejlagtigt oplyst da intet tyder på at stillingen blev oprettet før november 1943. I samme avis var der en oplysning om at man den 17. november 1945 overvejede at fjerne broen, da det sikkert ville være for kostbart at holde den ved lige (2).I en periode efter krigen foregik der fjordsejlads fra Aabenraa bl.a. ud til "den tyske anlægsbro ved Eliselund" (1).Det er lidt af et mysterium hvad den tyske bro er for noget. Før, under og efter krigen lå der en lang bro på stedet som rutebådene brugte. Den var ikke bygget af værnemagten men af hotel Eliselund der også vedligeholdt den (8). Ældre beboere fra området er overbevist om at der ikke var endnu en bro eller at værnemagten udvidede den eksisterende bro.Sandsynligvis ligger svaret gemt i følgende illegale efterretning fra den 11. marts 1943: "Der er istandgjort Broanlæg for mindre Fartøjer ved Elisenlund?" (10).Det var altså efter alt at dømme blot tale om den eksisterende bro som værnemagten istandsatte.
Elisenlund på bakken set fra brohovedet. Postkort ca. 1910.
 
Leje af sti mellem broen og Eliselund. Eliselund havde lejet et areal af Johann P. Beck der boede ved vandet lige vest for broen. Arealet blev brugt til en sti der forbandt Eliselund med broen (4).
 
Tilsyneladende overtog den tyske værnemagt dette lejemål. I amtets erstatningssager fremgår det i hvert fald at værnemagten lejede et grundstykke af Johann fra den 1. november 1943 til omkring den 1. maj 1944. Udvalget for ekstraordinære arbejder anmodede den 12. oktober 1944 den tyske Kommando 160. Reserve Division (Feltpostnummer 25 431) om at udbetale erstatning på 40 kr. til Johann P. Beck (3).Johann var fisker og daglejer. I perioder arbejdede han også som tjener på Eliselund (8).
 
 
bottom of page