top of page

Referat fra generalforsamling d. 19. marts 2015

Sted: Varnæsvej 94, Hostrupskov - Værkstedet.

 

 

 

Velkomst ved formand Lars Bo Pedersen.

 

  1. Valg af ordstyrer.

 

Niels A. Thulstrup vælges som ordstyrer og han konkluderer, at generalforsamlingen er varslet rettidig.

 

   2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år ved Bo.

 

  • Der er nu 121 medlemmer, hvilket er en lille stigning i forhold til sidste år.

  • Vi fokuserer stadig meget på kommunikationen og hvordan vi bedst får nyheder ud. Vi fortsætter med at lave vores folder med div. datoer for arrangementer, vi har hjemmesiden og facebookgruppen. Derudover omdeler vi flyers op til de forskellige arrangementer som påmindelse. 

  • Vi har haft ren-dag i april 2014, det gik fint.

  • Vi afholdt sommerfest d. 24. august 2014, som grundet vejret måtte flyttes til Ejnars værksted, men stadig blev en succes.

  • Vinarrangement blev afholdt 24. oktober 2014 med god deltagelse.

  • Der blev igen i år blevet afholdt fastelavn d. 21. feb. 2015, hvilket var en stor succes som altid – tak til Mette.

  • Legepladsen er fortsat under udarbejdelse.

  • Byskiltet er også fortsat under udarbejdelse, men vi har de tilladelser der skal til.

 

Tak til bestyrelsen for deres arbejde.

 

  3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved Thomas Bomm.

 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

 

  4. Fastsættelse af kontingent.

 

Kontingentet fastholdes på 150 kr.

 

   5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter.

 

3 medlemmer og 2 suppleanter er på valg.

 

Bo ønsker genvalg, så der mangler 2 medlemmer og 2 suppleanter.

Ejnar Callesen og Bernd Thomsen træder ind i bestyrelsen som medlemmer og Mette Callesen fortsætter som suppleant. Da det ikke er muligt at finde endnu en suppleant, godkendes bestyrelsen.

 

   6. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.

 

Keld Clausen og Jens Jørgen Rasmussen fortsætter som revisorer og Niels A. Thulstrup blev valgt som revisorsuppleant.

 

   7. Evt.

 

I vedtægterne står der, at generalforsamlingen skal varsles i ”fredagsposten”, men eftersom denne ikke eksisterer mere er dette ikke muligt.

 

Vi henviser til facebook-gruppen og at vi uddeler flyers til hver enkelt husstand. Der vedtages at kommunikationen hermed er fyldestgørende.

 

Ejnar Callesen spørg om der er en forsikring der dækker hvis en frivillig skulle komme til skade ved arbejde på legepladsen. Dette kan ikke helt besvares, men undersøges nærmere.

 

 

Næste arrangement er REN-dag d. 18. April kl. 10.00 med opstart på Varnæsvej 94 - værkstedet.

 

Konstituerende bestyrelsesmøde er hos Bo torsdag d. 9. April 2015 kl. 20.00.

 

Dagens referent: Hannah Kähler.

bottom of page