top of page

Referat Hostrupskov Grundejerforenings Generalforsamling 13.marts 2014.

 

 

Dagsorden:

 

1. Valg af ordstyrer.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter for disse.Følgende medlemmer er ikke på valg: formand Lars Bo Pedersen, næstformand Maria Thomassen, medlemmer: Mette Callesen Refsgaard, Hannah Kähler. Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg: Sekretær Lene Bang Christensen, modtager ikke genvalg, kasserer Charlotte Stendorf, modtager genvalg, medlem Anne Th. Schultz, modtager ikke genvalg, suppleant Solveig Moshage, modtager genvalg, suppleant Christiaan Roos, modtager ikke genvalg. Medlemmer opfordres til at stille op til bestyrelsen eller som suppleanter.

6. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.

7. Behandling af forslag – herunder etablering af legeplads, der påtænkes at bruge et beløb af foreningens kassebeholdning til dette projekt.

8. Eventuelt.

 

 

1) Henrik Betz blev valgt til ordstyrer ved åbningen af generalforsamlingen.

 

2) Da formand Lars Bo Pedersen desværre ikke kunne være tilstede, varetog næstformand Maria Thomassen punktet formandens beretning. Bestyrelsen satte sig bl.a. et mål ved konstitueringen i 2013, der omhandlede at have fokus på kommunikation i håbet om at øge medlemstallet. Der blev derfor oprettet en hjemmeside og facebook-gruppe for medlemmerne. Gennem dette og en øget indsats med omdeling af flyers med påmindelser og orienteringer fra bestyrelsen, er det lykkes at få en stigning i medlemstal som aktuelt er på 116 medlemmer. Bestyrelsen fortsætter det gode arbejde og ønsker endnu flere medlemmer.

 

Målet om forskønnelse af området, har udmundet i at Hostrupskov får to områdeskilte. Disse er doneret af Frida Callesen, og med motiv af Günther Hansen. Skiltene er aktuelt under udarbejdelse og medlemmerne vil blive indkaldt til indvielse, når de er klar.

 

Derudover arbejdes der med kommunen vedr. tilladelse til opsætning af skulptur og bænk på Fuglsangstien. Skulpturen er doneret af Frode Christiansen.

 

Sidste punkt i forhold til forskønnelse omhandler opsætning af busskure på Varnæsvej og ligeledes et nyt på Vingelhøjvej, bestyrelsen arbejder aktuelt på dette.

 

I kraft af det øgede medlemstal har bestyrelsen ligeledes ønsket at inddrage medlemmerne på en mere aktiv måde. Bl.a. foreningens arrangementer skal biddrage hertil. I 2013/2014 blev der afholdt sommerfest, arrangementet 'Vin og Visioner', fastelavnsfest og i april 2014 afholdes 'Ren dag'. Ud over julearrangementet, der måtte aflyses, har der været god tilslutning fra medlemmerne, og særligt 'Vin og Visioner' havde fokus på medinddragelse og bidrog til fremstilling af en liste med ønsker for arbejdsområder fra medlemmerne. Ud fra dette vil første arbejdsområde blive etablering af en legeplads (dette orienteres der mere om efterfølgende). I forbindelse med den øgede aktivitet, har bestyrelsen besluttet at tegne en forsikring, Denne tegnes ved TRYG og er en udvidet erhvervsforsikring, der også kan omfatte legepladsen, når dette bliver aktuelt. Der har været henvendelse fra flere af bestyrelsens medlemmer vedrørende foreningens vedtægter. En vedtægtsgennemgang og efterfølgende bearbejdning i forhold til gældende regler vil blive et arbejdsområde for den nye bestyrelse.

 

3) Regnskabet blev fremlagt ved Charlotte Stendorf og er godkendt af bestyrelsens revisorer, og der er en aktuel kassebeholdning på kr. +29575,12. Bestyrelsen har besluttet at benytte et beløb i forbindelse med igangsætning af projekt legeplads. Der påtænkes et beløb på mellem kr. 10.000-15.000.

 

4) Kontingentet forbliver uændret på kr. 150,00 pr. hustand.

 

5) Følgende medlemmer var på valg: Anne Therkelsen Schultz (modtog ikke genvalg), Christian Roos (modtog ikke genvalg), Lene Bang Christensen (modtog ikke genvalg) og Charlotte Stendorf (modtog genvalg), Solveig Moshage (modtog genvalg og blev genvalgt til post i bestyrelsen, altså for 2 år frem). Følgende medlemmer blev valgt til bestyrelse som medlem siddende i 2 år - Thomas Bomm. Følgende medlemmer blev valgt som suppleant til bestyrelsen, siddende i 1 år - Bernd Funda Thomsen og Astrid Buus Madsen.

 

6) Kjeld Clausen fortsætter som revisor, Britta Kjeldsturp modtog ikke genvalg og ny revisor, der tiltræder for bestyrelsen er Jens Jørgen Rasmussen.

 

7) De fremmødte medlemmer blev orienteret om projektet i forhold til en legeplads. Medlemmerne kom med relevante overvejelser i forhold til bl.a vedligehold, placering, økonomi osv. Der blev bl.a. drøftet mulighed for et samarbejde med Ensted Sogn i forhold til muligheden for at få en landsbypedel ansat. Ligeledes blev der drøftet mulighed for at indhegne nuværende boldbane, så den er mere sikker i forhold til placering ved vejen. For at imødekomme og arbejde videre med det ovenstående blev der nedsat et legepladsudvalg bestående af: Fra bestyrelsen: Hannah Kähler, Maria Thomassen. Medlemmer: Thomas Fink Hansen, Tina Surrow Nielsen, Thorkild Christian Hansen, Pia V. Bomm, Kristian T. Refsgaard og Michael Thomassen. Der vil snarest blive arrangeret et møde i udvalget.

 

8) Under punktet eventuelt var særligt Fuglsangstien et debatområde. Kommunen er, trods henvendelse fra medlemmerne, ikke særlig god til at vedligeholde stien. Den er hullet og der løber vand flere steder. Thomas Bomm orienterede om App, hvor der er mulighed for at sende billeder til kommunen, som via billederne stiller direkte krav til arbejdsopgaver. Medlemmerne er opfordret til at benytte denne App og der vil blive lagt en guide til inde på hjemmesiden.

 

Referent Lene Bang Christensen

bottom of page