top of page

Referat ekstraordinær generalforsamling, den 23. maj 2013.

 

Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 23.05.2013,
Ensted‐hallens cafeteria
Dagens referent : Kim Winther

 

1) Valg af ordstyrer Henrik Betz blev valgt og kunne konstatere at den ordinære generalforsamling var lovligt varslet i dagspressen, dog efter to omgange, da den første annoncering var indrykket med forkert annonce.
 
2) Formandens beretningMedlemstal Først lidt triste oplysninger. Medlemstallet er i 2012 dalet fra cirka 130 medlemmer til blot 77 betalende medlemmer. Om det skyldes betalingsformen eller alm. manglende interesse for foreningens virke vides ikke. Det er noget den nye bestyrelsen nok vil tage op.
 
Vintervedligeholdelse Den anden triste ting, som dog ikke længere er nogen nyhed, er at Frode har valgt at stoppe med vintervedligeholdelsen i Vingelhøjkvarteret i 2012. Kommunen har nok noget af skylden, da det ikke blev meldt klart ud om det var lovligt, og pressevirakken efterfølgende var det der gjorde at Frode sagde stop – forståeligt nok. Den nye bestyrelse vil muligvis se på om der er andre muligheder for vintervedligeholdelse i Hostrupskov.
Fastelavn ‐ februar 2012 Vores aktiviteter startede i februar 2012 med støtte til fastelavnsfesten hos familien Callesen i Ejnars værksted på Varnæsvej.
Arrangementet var velbesøgt og der blev slået katten af tønden – både de udklædte børn og voksne. Herefter var der kaffebord og kage. Tak til Mette for et godt arrangement.
 
Ren Dag – april 2012 I april holdt vi Ren Dag. Igen lagde Ejnar lokaler til. Først fik vi morgenbrød og herefter blev indsamlingsholdene sendt ud og samle affald ind. Der blev ikke indsamlet så meget affald som de foregående år. Om det er udtryk for at folk ikke smider så meget affald mere eller om der har været andre ude før os og samle ind vides ikke. Der blev gået de sædvanlige ruter.
 
Generalforsamling ‐ april 2012 Valg til bestyrelsen: Ind kom Charlotte Stendorff, Anne Schultz og Lene Bang. Ind som suppleanter kom Hannah Matzen og Christian Roos.
 
Sommerfest ‐ august 2012 I september holdt vi vores sommerfest. Der var cirka 100 deltagere til byens største grillparty. Om eftermiddagen hyggede vi med kaffe, kage, slush‐ice og hoppeborg til børnene. Efter spisningen dukkede der uventet rengøringshjælp op og ”kostede” lidt rundt med gæsterne. Da børnene var kommet til køjs blev der drukket mere sluch‐ice, men nu med procenter. Festen sluttede henad tretiden. Maden var rigtig god og alle havde vist moret sig. Tak til grillformændene, der sørgede for veltilberedt kød.Der var underskud på festen, men det var i år større end de forrige år. Bestyrelsen havde besluttet, at der for at genoplive sommerfesten måtte ofres lidt mere. Det er også dyrt at leje stole, borde, toiletvogn og hoppeborg. Det har været overvejelse om at indkøbe borde og stole/ bænke for at nedbringe udgifterne hertil, ligesom vi jo selv ejer vores festtelt.
 
Julearrangement ‐ december 2012 I december prøvede vi noget nyt. Vi holdt et lille udendørs julearrangement med gløgg og æbleskiver hos familien Schulz. Vejret var med os – det var lunt i forhold til de temperaturer som vi ellers havde resten af vinteren. Tak til Anne og Carsten som lagde gårdhave og bål brænde til.
 
Afrunding Som afslutning vil jeg lige sige, at dette var min sidste årsberetning, da jeg nu træder ud af bestyrelsen ved valget i dag. Det har været 6 spændende år i bestyrelsen, heraf de 5 år som formand. Meget er prøvet af, noget med succes og andet med mindre succes. Jeg er sikker på, at den nye bestyrelse fortsat vil finde på nye og spændende arrangementer, herunder at de vil lave en mindst lige så god sommerfest, som sidste år.Den afgående formand Kim Lyster Hansen Jættevej 20, HostrupskovFormandsberetningen blev godkendt
 
3) RegnskabKasseren gennemgik regnskabet, Bilag vedlagt. Der var indbetalt kontingent for 77 medlemmer, dette medlemstal skal der gøres noget ved, hvis grundejerforeningen fortsat skal eksistere.Regnskabet blev godkendt.
 
4)Fastsættelse af kontingentBestyrelsen har fremsat et forslag på 150 kr. Der kom mange argumenter fra medlemmerne. Kontingentforhøjelsen blev vedtaget.
 
5) Valg af medlemmer til bestyrelsenDer skulle vælges 2 nye medlemmer samt suppleanter. Kim Lyster Hansen og Kim Winther ønsker ikke genvalg.Der blev forslået følgende: Mette Callesen, Lars Bo Pedersen, Maria Thommasen og som suppleant belv der foreslået Solveig Moshage. Alle blev valgt i bestyrelsen.
 
6) Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleantDe to nuværende revisorer Britta Kjelstrup og Kjeld Clausen ønskede fortsat at blive på deres poster.Dette blev godkendt og Carl Thyssen blev valgt ind som suppleant.
 
7) Behandling af forslag Der var ikke indkommet forslag.
 
8)Eventuelt Infotavler kom ind i debatten, idet der er et behov for at kunne informere medlemmerne i Hostrupskov. Ligeledes blev der diskuteret hjemmesider, sociale medier til samme brug. Den nye bestyrelse ville tage disse opgaver med sig. Ligeledes var der hørt rygter omkring stranden ved Enstedværket, idet Grundejerforeningen havde fået et tilbud. Det er op til den nye bestyrelse at tage stilling til om Grundejerforeningen skal tage imod tilbuddet.Ordstyreren takkede af for god ro og orden.

 

Ref.: Kim Winther
bottom of page