top of page

Vedtægter for Hostrupskov Grundejerforening.

§ 1.
 
Foreningens hjemsted er Hostrupskov.
 
Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser i almindelighed og at afholde sammenkomster og foredrag.
 
§ 2.
 
Enhver, der er ejer, bestyrer eller forpagter af en i Hostrupskov beliggende fast ejendom, kan af bestyrelsen optages i foreningen. Et medlem kan udelukkes når det efter bestyrelsens forslag vedtages på en generalforsam1ing med 2/3 af de afgivne stemmer.
 
 § 3.
 
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling uden hensyn til, om vedkommende medlem er ejer af een eller flere ejendomme. - Kontingentet opkræves een gang årligt.
 
Hvis kontingentet ikke er betalt inden 3 måneder efter opkrævningen, kan vedkommende medlem udelukkes af foreningen uden generalforsamlingsbeslutning. Nye medlemmer betaler kontingent for det regnskabsår, hvori de indtræder i foreningen. Udmeldelse af foreningen må ske skriftligt til bestyrelsen og kontingentet skal betales for det år, hvori udmeldelsen finder sted.
 
§ 4.
 
Foreningens bestyrelse, der består af 7 medlemmer repræsenterer foreningen. Den råder over og er ansvarlig for foreningens midler i overensstemmelse med lovene og de af generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Den drager omsorg for, at midlerne gøres frugtbringende på bedste måde og bestemmer kassebeholdningens størrelse.
 
§ 5.
 
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling, og afstemningen sker på forlangende skriftlig. Valget gælder for et tidsrum af 2 år, således at der første gang afgår 4, næste gang 3 medlemmer, første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Der vælges samtidig 2 suppleanter. Hvis et bestyrelsesmedlem afgår inden valgperiodens udløb, indtræder den først valgte suppleant for resten af valgperioden.
 
§ 6.
 
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, næstformand, sekretær og kasserer.
 
§ 7.
 
Kassereren opkræver og administrerer alle foreningens indtægter og foretager dens udbetalinger, alt efter anvisning af formanden. Han fører en kassebog og en medlemsliste eller kartotek.
 
§ 8.
 
Til at revidere foreningens regnskab vælges af generalforsamlingen blandt medlemmerne udenfor bestyrelsen 2 revisorer og 1 suppleant. Revisorerne vælges hvert år. Genvalg kan finde sted.
 
§ 9.
 
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når 3 af bestyrelsens medlemmer forlanger det, dog mindst en gang hvert kvartal.
 
§ 10.
 
Formanden og i hans forfald næstformanden leder bestyrelsesmøderne, og i tilfælde af stemmelighed er hans stemme den afgørende. For at et bestyrelsesmøde kan have gyldighed, skal mindst 4 af bestyrelsens medlemmer være til stede.
 
Ved generalforsamlinger og bestyrelsesmøder fører sekretæren en forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
 
§ 11.
 
Regnskabet, der følger kalenderåret, skal være afsluttet og revideret senest inden den påfølgende 1. marts.
 
§ 12.
 
Den øverste myndighed i foreningens anliggender har generalforsamlingen; kun den kan ophæve og forandre lovene.
 
Generalforsamlingen vælger en dirigent.
 
§ 13.
 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 20 medlemmer ved skriftlig henvendelse til formanden forlanger det.
 
Generalforsamlinger indvarsles 14 dage forud ved bekendtgørelse i ’Fredagsposten’. Sager, som medlemmerne ønsker forelagt den ordinære generalforsamling, må indsendes til formanden inden 8 dage før generalforsamlingen.
 
§ 14.
 
På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
 
1. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
3. Fastsættelse af kontingent.
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter for disse.
4. Valg af 2 revisorer og i revisorsuppleant.
5. Behandling af forslag.
6. Eventuelt.
 
§ 15.
 
På generalforsamlingen må medlemmerne personligt afgive deres stemmer. Ingen har mere end een stemme, selv om han har flere ejendomme Møde ved fuldmagt er ikke tilladt.
 
§ 16.
 
Generalforsamlingen træffer i almindelighed beslutning med simpel majoritet.
 
§ 17.
 
Til forandring af lovene eller opløsning af foreningen med bestemmelse om anvendelse af dens formue fordres der, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og beslutning derom tages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er et så stort antal medlemmer ikke til stede, indkaldes med 8 dages varsel til en ny generalforsamling, på hvilken der tages bestemmelse uden hensyn til de mødtes antal, men med samme kvalificerede stemmeflerhed.
 
§ 18.
 
Udtrådte medlemmer har ingen krav på foreningens formue.
 
ooOoo
 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 23. februar 1966.
 
A. Bygballe                                                      Hans Frederik Loff
Formand                                                           næstformand
 
E. Bjørn Petersen                                                   Inger Nielsen
kasserer                                                                    sekretær 
 
Angela Pedersen                                              P. Vestergaard Larsen
 
Peter Hansen
bottom of page